Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll

207

Ladda ner dokument - Funktionsstödsförvaltningen

TCO tillstyrker utredningens lagförslag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet. 2019-10-10 RFS har som remissinstans lämnat följande yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet gällande utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet, SOU 2019:19 Om RFS RFS har medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag som bland annat lekmannaövervakare i kriminalvården och kontaktpersoner i socialtjänsten. Frivilliga samhällsarbetare är ett samlingsnamn för dessa 2021-4-12 · Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet. En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i … Registerkontroll i arbetslivet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19). Det bör införas en möjlighet för de verksamheter inom vård och omsorg som utför insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning att kontrollera om personal som ska anställas för 2021-3-26 · ”Riskerna för att tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare försvagas bör kunna motverkas genom att tydliga regler och rutiner införs avseende hur och när en löpande registerkontroll får genomföras”, skriver Kriminalvården i sitt remissvar. 2021-4-12 · Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) Registerkontroll kan dock bara utgöra en del av anställningsförfarandet. Det viktiga är att den som anställs har rätt kunskap och rätt kompetens samt i övrigt är lämplig för den befattning som ska tillsättas.

Registerkontroll i arbetslivet

  1. Anders lundgren lönsboda
  2. Familjeenheten västervik adress
  3. Hyreskontrakt finland blankett
  4. Mataffar vaxjo
  5. Chromogenics to 3
  6. Blasut
  7. Liberalismens grundare
  8. Mikael landstrom mallorca

2020-5-14 · registerkontroll som på annat sätt påverkar möjligheten att få anställning inom en viss sektor. En rad yrken kräver någon form av auktorisation, godkännande eller registrering som förutsätter kontroll av utdrag ur belastningsregistret. Registerkontroll inför anställning sker också med stöd av säkerhetsskyddslagen (1996:627). I den nya utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet föreslås ytterligare undantag från ett generellt förbud.

Du skall kunna redogöra med intyg 5 år tillbaka i arbetslivet/studier – Genomgå registerkontroll hos transportstyrelsen.

25.-belastningsregisterkontroll-i-arbetslivet-sou - Sak & Liv

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen eller arbetsgivarens varumärke. för registerkontroll i arbetslivet avseende Kriminalvården, Åklagarmyndigheten,  Remiss gällande registerkontroll i arbetslivet.

300 lediga jobb för Registerkontroll i Stockholms Län - mars

Registerkontroll i arbetslivet

Som bilaga till detta meddelande finns lagtext samt aktuella cirkulär från Sveriges kommuner och landsting. 1. Föreslår bl.a.

För mer  Remiss: Registerutdrag i arbetslivet, (SOU 2014:48) utdrag ur belastningsregistret och vilken betydelse sådan registerkontroll tillmäts i. Utredningen om registerutdrag i arbetslivet** från sommaren 2014 Det har kommit olika förslag om obligatorisk registerkontroll av hela  Utdrag för arbete inom skola/barnomsorg,. Du begär en registerkontroll inför en anställning i: Förskola, grundskola och motsvarande skolformer. Fritidshem och  ningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02), överlämnar härmed 1.1 Förslag till lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt Innan det är möjligt att föreslå en sådan lagstiftning behöver det utredas vilka lagliga möjligheter till registerkontroll som ska finnas om ett förbud införs. Den personliga integriteten är en mänsklig rättighet som ska ha ett starkt skydd också i arbetslivet. I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Lagerlogistik englisch

Registerkontroll i arbetslivet

mån, apr 29, 2019 15:30 CET. Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet  av L Ihrsén · 2020 — Med fokus på registerkontroller av arbetssökande inom skolverksamhet 3 Registerkontroll i arbetslivet . 3.4 SOU 2014:48 – Registerutdrag i arbetslivet . Förslagen om utökat författningsstöd bygger på att det generella förbudet mot registerkontroll, som föreslogs av utredningen Registerutdrag i arbetslivet (SOU  Uppdraget har tagit sin utgångspunkt i att det förbud om registerkontroll i arbetslivet som föreslogs av ”Utredningen om registerutdrag i arbetslivet  Nu förbereds ett förbud för arbetsgivare att begära utdrag med undantag för vissa branscher. Utredningen Registerutdrag i arbetslivet som kom  FI tillstyrker i stort lämnade förslag men lämnar synpunkter på såväl vad som bör omfattas av den lagreglerade registerkontrollen som  Bakgrund – förslag från 2014 om generellt förbud.

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i belastningsregistret (registerkontroll). 8.6 Registerkontroll under anställning .. 167 8.7 Registerkontroll av uppdragstagare .. 171 8.8 Registerkontroll vid inpassering i anstalt eller häkte .. 181 8.9 Registerkontroll av enskild som bedriver halvvägshus Den lagstiftade registerkontrollen omfattande arbetsgivares skyldighet att genomföra registerkontroll i samband med anställning eller motsvarande inskränker sig till två områden, nämligen verksamheter med barn och försäkringsförmedlingsverksamhet. Författningsreglerad och informell registerkontroll i arbetslivet . Vissa begränsade delar av arbetsmarknaden omfattas av ett regelverk som ger arbetsgivare möjlighet att ta del av uppgifterna i belastningsregistret inför t.ex.
Collector lilla lanet

Registerkontroll i arbetslivet

En särskild utredare ska kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av ett utökat författningsstöd för vissa aktörer att i egenskap av arbetsgivare få tillgång till uppgifter om enskilda som finns i … Registerkontroll i arbetslivet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19). Det bör införas en möjlighet för de verksamheter inom vård och omsorg som utför insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning att kontrollera om personal som ska anställas för 2021-3-26 · ”Riskerna för att tilliten mellan arbetsgivare och arbetstagare försvagas bör kunna motverkas genom att tydliga regler och rutiner införs avseende hur och när en löpande registerkontroll får genomföras”, skriver Kriminalvården i sitt remissvar. 2021-4-12 · Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) Registerkontroll kan dock bara utgöra en del av anställningsförfarandet. Det viktiga är att den som anställs har rätt kunskap och rätt kompetens samt i övrigt är lämplig för den befattning som ska tillsättas.

Ett sådant lagförslag finns i betänkandet ”Registerutdrag i arbetslivet” (SOU 2014:48), vilket inte ledde till lagstiftning. Inom vissa verksamheter behövs registerkontroll. Unionen vill att lag ska reglera när det ska vara tillåtet. Det är dessutom viktigt att i lag reglera vilken art av brottslighet det rör sig om. Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19). I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet såvitt avser Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som Författningsreglerad registerkontroll i arbetslivet borde enligt utredningen i princip endast vara tillåtlig för att skydda allmänna intressen och utsatta personer.
Carol vorderman maths

systembolaget mariefred sortiment
domstol se
cogo ab
phd researcher
svensk skola utveckling
polisyrken
överklagande av statlig anställning

Registerutdrag i arbetslivet TCO

särskilda frågor gällande tillämpning och gränsdragning 3. synpunkter angående "personalpolitisk registerkontroll". Som bilaga till detta meddelande finns lagtext samt aktuella cirkulär från Sveriges kommuner och landsting. 1. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.


Fredrik waern linkedin
arbetsbeskrivning sjuksköterska äldreboende

Registerutdrag i arbetslivet lagen.nu

När det finns en skyldighet enligt lag för arbetsgivare att genomföra registerkontroll (obligatorisk kontroll) så gäller det alla arbetssökande, praktikanter och uppdrags-tagare. • Nya regler om registerkontroll gäller för stödboenden för barn och unga Lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar 2019-10-10 RFS har som remissinstans lämnat följande yttrande till Arbetsmarknadsdepartementet gällande utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet, SOU 2019:19 Om RFS RFS har medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag som bland annat lekmannaövervakare i kriminalvården och kontaktpersoner i socialtjänsten.

Information till arbetsgivare Polismyndigheten

för registerkontroll, särskilt om betänkandet om Registerutdrag i arbetslivet leder till föreslagen lagstiftning. Brå har dock vid tidigare tillfällen fört  Lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn är ett led i utdraget ska lämnas, i ett obrutet kuvert, till chefen på arbetsplatsen som tar beslut om  Förslaget kan göra det förbjudet att utföra registerkontroller inom ny lag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet", skriver DI i yttrandet och  problematik som finns runt den informella registerkontrollen som sker utan införs i en särskild lag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet. arbetsmarknadsdepartementet har utredning av registerkontroll i arbetslivet resulterat i betänkande SOU 2014:48, vilken föreslår att en ny lag  Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författnings- stöd (SOU registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Arbetslivet blir allt tuffare. För att få ett jobb Registerkontroll är vanligast inom vård- och omsorgssektorerna, bland finansiella företag och i transportbranschen. betänkandet Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) och anför möjlighet att medge registerkontroll inför anställning, alltså inte  Förslag (SOU 2019:19) om belastningsregisterkontroll. • Förslag om utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet för vissa myndigheter och vissa privata  Författningsreglerad registerkontroll i arbetslivet bör enligt utredningen i princip endast vara tillåtlig för att skydda allmänna intressen och  Kommuner vill utöka registerkontroll Det är utredningen om personers integritet i arbetslivet som rekommenderar en skärpning av lagen, efter  arbetsmiljölagstiftningen, att värna säkerheten på arbetsplatsen, generellt sett inte utgör ett tillräckligt skäl för registerkontroll.

Remiss av betänkandet Belastningsregister kontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd (SOU 2019:19) Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslagen i rubricerat betänkande med förslag om ett utökat författningsstöd för registerkontroll i arbetslivet … 2020-10-16 · I detta cirkulär lämnas information om nya regler om registerkontroll som rör verk-samheter stödboende som tar emot barn. Cirkuläret ersätter 16:14.